POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego RELLECIGA, dostępnego pod adresem internetowym www.relleciga.pl/

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego RELLECIGA jest Glett s.r.o. z siedzibą w ul. U Hluška, Chalupkova 159/6, 02204 Czadca, Słowacja, numer NIP SK2023772212

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Sklep internetowy RELLECIGA realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Sklep internetowy RELLECIGA zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu sprzedaży oferowanego produktu.

8. Dane osobowe pozostawione w sklepie internetowym RELLECIGA nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Kwestia ta będzie uregulowana zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Jako Administrator danych, zapewniamy osobie fizycznej prawo dostępu do danych, które może ona sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wobec Administratora przysługuje również uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że użytkownikom sklepu internetowego RELLECIGA przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu internetowego RELLECIGA, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu internetowego internetowego RELLECIGA. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W sklepie internetowym RELLECIGA mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu internetowego RELLECIGA i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

13. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: info@relleciga.pl;
2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego.
UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
7. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Relleciga - Wszelkie prawa zastrzeżone. ©2024Powered by RELLECIGA EUROPE
phone-handsetcross-circle